Programming in radio astronomy. Andrey Kazantsev from Pushchino Radio Astronomy Observatory| Neural networks

Programming in radio astronomy. Andrey Kazantsev from Pushchino Radio Astronomy Observatory| Neural networks In this broadcast: programming in radio astronomy with scientist Andrew Kazantsev Programming in radio astronomy. Andrey Kazantsev from Pushchino Radio Astronomy Observatory| Neural networks Programming in radio astronomy. Andrey Kazantsev from Pushchino Radio Astronomy Observatory| Neural networks Programming in radio astronomy. Andrey Kazantsev from Pushchino Radio Astronomy Observatory| Neural networks