Cesty pre automobily s využitím plastu – mýtus alebo realita?

Cesty pre automobily s využitím plastu – mýtus alebo realita? Získavajú sa patenty v rôznych krajinách na rôzne technológie, schopné významne zlepšiť kvalitu a životnosť ciest pre automobily a zároveň znížiť ich cenu. Ale z nejakých dôvodov sa nevyužívajú a neberú sa do úvahy pri výstavbe nových ciest. My ľudia musíme sami prejavovať iniciatívu, brať zodpovednosť za to, čo sa deje okolo nás. Musíme sa vážne zaujímať o to, na čo sa prideľujú a míňajú prostriedky spoločnosti. A vkladať prostriedky do skutočne potrebného. V každej oblasti života musíme vytvárať také podmienky, aby nebolo ani jedinej možnosti na prejavenie ziskuchtivosti a egoizmu, aby boli všetky informácie otvorené pre ľudí a aby spoločnosť prijímala základné rozhodnutia spoločne, nezverujúc ich tým, ktorí škodia iným a nekonajú v prospech celej spoločnosti. Veda – to je proces poznávania Pravdy. A nesmie byť prostriedkom dosahovania moci. Cesty pre automobily s využitím plastu – mýtus alebo realita? Cesty pre automobily s využitím plastu – mýtus alebo realita? Cesty pre automobily s využitím plastu – mýtus alebo realita?