Planeta VAMFIM | ASTROFYZIKA | z cyklu kaleidoskop faktů PALEOKONTAKT

Planeta VAMFIM | ASTROFYZIKA | z cyklu kaleidoskop faktů PALEOKONTAKT Jak se ve skutečnosti jmenuje - Planet Nine, planeta NUBIRA anebo VAMFIM, na tuto otázku dostanete odpověď v tomto fragmentu kaleidoskopu faktů PALEOKONTAKT. Planeta VAMFIM | ASTROFYZIKA | z cyklu kaleidoskop faktů PALEOKONTAKT Planeta VAMFIM | ASTROFYZIKA | z cyklu kaleidoskop faktů PALEOKONTAKT Planeta VAMFIM | ASTROFYZIKA | z cyklu kaleidoskop faktů PALEOKONTAKT